Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De voetspecialist met betrekking tot een activiteit die De voetspecialist organiseert.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Deelname aan de activiteiten die De voetspecialist organiseert, zoals workshops, privélessen ( en andere evenementen, geschiedt volledig op eigen risico.
Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dient u uw huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de voetspecialist kenbaar gemaakt te worden.

2.2 De voetspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Als de locatie waar de activiteiten worden georganiseerd, niet voorziet in een kluisje waar waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen, wordt de deelnemer geadviseerd waardevolle persoonlijke eigendommen mee te nemen in de ruimte waar de activiteit plaatsvindt, en niet in een kleedruimte.

2.3 De voetspecialist is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

2.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Voet-specialist Robin Captijn, dienen te worden vergoed.

Artikel 3: Algemeen
3.1 Alle rechten met betrekking tot een activiteit van De voetspecialist en de website berusten bij Voet-specialist Robin Captijn, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de website te publiceren.

3.2 Aanbiedingen gedaan door De voetspecialist verplichten De voetspecialist tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt De voetspecialist niet. Een aanbod gedaan in reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie.

3.3 Een Overeenkomst met De voetspecialist komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een activiteit. Aanvaarding vindt plaats door toezending van de bevestiging van deelname aan de deelnemer. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt de deelnemer deze Algemene leveringsvoorwaarden.
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 4: Deelname aan activiteiten
Deelname aan activiteiten van De voetspecialist is in beginsel persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Betaling
De betaling geschiedt tijdens of voorafgaande aan deelname aan een activiteit dit kan via pin of via online agenda i-deal. De deelnemer krijgt na inschrijving of afspraak via online agenda of het inschrijfformulier op de website een bevestiging van deelname alsmede een factuur of de factuur wordt later via e-mail toegezonden. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie plaats. De voetspecialist behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 6: Programmawijzigingen
De voetspecialist behoudt zich het recht voor de indeling van de activiteit wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens
Deelnemer is ermee bekend dat De voetspecialist Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van de deelnemer kunnen door De voetspecialist worden verwerkt indien de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven. Uw dossier beheert u zelf en bent u daardoor ook zelf verantwoordelijk voor. Meer informatie over de wijze waarop De voetspecialist Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van Voet-specialist Robin Captijn

Artikel 8: Diversen
8.1 De voetspecialist is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf een door De voetspecialist aangegeven datum. De voetspecialist zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.voet-specialist.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven deelnemer het recht om De voetspecialist mede te delen dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.

Artikel 9: Resultaat
9.1 Voet-specialist verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Oefen hulpmiddelen, we kunnen daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen geven. Onvoldoende resultaat van de behandeling of oefenmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Algemene voorwaarde aangepast 02-05-2021

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Cookies op onze website We plaatsen verschillende soorten cookies op onze website. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden. Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat je feedback kan geven over je gebruikerservaring, YouTube video’s kan bekijken en zodat je relevante Consumentenbond aanbiedingen kan zien op andere websites. Met deze cookies kunnen advertentienetwerken je internetgedrag volgen. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer over cookies.

Sluiten