Algemene voorwaarden

Voetspecialist Robin Captijn

Artikel 1. Definities

Voetspecialist Robin Captijn wordt geschreven als De Voetspecialist

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Alle hieronder genoemde noemen we in de algemene voorwaarden De Voetspecialist.

1.2a Voetspecialist Robin Captijn: gevestigd te (6718XR) Ede, aan de Darwinstraat 9C en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 92646727.

1.3 Klantde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met De Voetspecialist is aangegaan of wenst aan te gaan. Deze overeenkomst geldt eveneens als een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met De Voetspecialist is aangegaan of wenst aan te gaan. Deze overeenkomst geldt eveneens als een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek.

1.5 Diensten en/of producten: alle diensten met betrekking advisering, begeleiding, (online) training, (online) coaching, online verkoop) en ontwikkeling op het gebied van de voettherapie en aanverwante werkzaamheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel De Voetspecialist diensten en/of producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant.

1.7 Partijen: De Voetspecialist en de klant samen.

1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Voetspecialist gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop- of leverings) voorwaarden van de klant en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door De Voetspecialist niet geaccepteerd.

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van De Voetspecialist is van toepassing. De Voetspecialist kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. De Voetspecialist zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

2.5 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor klanten, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


2.8 Indien De Voetspecialist op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1 Alle door De Voetspecialist gedane online prijzen, aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Voetspecialist heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

3.2 Een aanbod van De Voetspecialist wordt schriftelijk.of online aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.


3.3 Een aanbod is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft De Voetspecialist het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. De Voetspecialist is niet verplicht de juistheid van door klant of derden verstrekte informatie te toetsen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Voetspecialist niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 De Voetspecialist kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door De Voetspecialist gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van De Voetspecialist, komt de overeenkomst tot stand indien De Voetspecialist schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van De Voetspecialist of zodra De Voetspecialist – zonder bezwaar van klant/lklant – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.

4.4 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door De Voetspecialist worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Voetspecialist de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

4.6 Indien de klant de overeenkomst met De Voetspecialist wenst te ontbinden of te annuleren, komt de klant enkel dit recht toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De klant dient ingeplande afspraken met De Voetspecialist minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak te annuleren. Annuleert de klant de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak, dan heeft De Voetspecialist recht om ten minste de kosten van de desbetreffende sessie in rekening te brengen bij te late afmelding (binnen 24 uur) of in geval van no-show.

Artikel 5. Klantendossier

5.1 De klant is op de hoogte van de door De Voetspecialist gebruikte therapievorm(en) en van het behandelplan, rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.

5.2 De Voetspecialist zal de klant doorverwijzen naar een collega-specialist, therapeut of arts indien de therapie van De Voetspecialist niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

5.3 Indien de therapie wordt beëindigd door de klant en dit gebeurt tegen het advies van De Voetspecialist dan gebeurt dit voor eigen risico van de klant en de klant verklaart dat hij bereid is een verklaring te tekenen waarop de klant erkent dat hij de therapie zonder goedkeuring van De Voetspecialist heeft beëindigd.

5.4 De klant is op de hoogte van het feit dat De Voetspecialist een (online) klantendossier bijhoudt. De Voetspecialist houdt dit klantendossier bij, conform de geldende wet- en regelgeving.

5.5 De therapie kan door De Voetspecialist eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijze niet van De Voetspecialist kan worden verwacht dat hij de behandeling voortzet.

5.6 De klant heeft recht op een kopie van zijn klantendossier. De klant kan vernietiging van het klantendossier eisen. De Voetspecialist is hiertoe wettelijke verplicht, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere klant in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De Voetspecialist bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

6.2 De Voetspecialist zal zijn diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. De Voetspecialist heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. De Voetspecialist kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door hem gegeven therapie.

6.3 De Voetspecialist zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die De Voetspecialist voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.


6.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.

6.6 De Voetspecialist is gerechtigd, zonder uitdrukkelijk toestemming van de klant, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van De Voetspecialist wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van De Voetspecialist beschikken over dezelfde kwaliteiten.

6.7 De klant is gehouden alle informatie en gegevens, die De Voetspecialist naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan De Voetspecialist te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan De Voetspecialist zijn verstrekt, heeft De Voetspecialist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de klant.

6.8 De klant is gehouden De Voetspecialist toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door De Voetspecialist worden uitgevoerd, evenals (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en door De Voetspecialist benodigde materialen.

6.9 De klant mag aan de adviezen en dienstverlening van De Voetspecialist hoge eisen stellen, maar de klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De Voetspecialist ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

6.10 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de therapie en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.


6.11 Termijnen waarbinnen de dienstverlening van De Voetspecialist wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van De Voetspecialist op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.


6.12 De klant is gehouden De Voetspecialist onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.13 De klant kan voor online verkoop en coaching, workshops e.d. inloggegevens van De Voetspecialist ontvangen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.

6.14 De klant mag verkregen inlogcodes voor een bij De Voetspecialist afgenomen online coaching, workshop e.d. nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.


6.15 De Voetspecialist behoudt zich het recht voor de klant per direct de toegang tot een coaching, workshop e.d. te ontzeggen indien de klant de workshop of coaching op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van De Voetspecialist niet worden opgevolgd of indien de klant overlast veroorzaakt. In dit geval vindt er geen restitutie van betaling plaats.

6.16 Deelname aan coaching, workshops e.d. is persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.17 De Voetspecialist behoudt zich het recht voor om de inhoud, tijdstippen en locaties van workshops, coaching (op locatie) e.d. te allen tijde te wijzigen.

Artikel 7. Termijnen

7.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.


7.2 Bij overschrijding van een uitvoerings- of leveringstermijn door De Voetspecialist dient de klant De Voetspecialist in gebreke te stellen, waarbij De Voetspecialist alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren dan wel producten te leveren. De Voetspecialist is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.


7.3 Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of levering, vangt de uitvoerings- of levertermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan De Voetspecialist heeft verstrekt.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

8.1 Alle prijzen die De Voetspecialist hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend-, bezorg- en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.


8.2 De Voetspecialist heeft het recht om zijn prijzen tussentijds aan te passen, indien De Voetspecialist dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.


8.3 De Voetspecialist mag bovendien het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Voetspecialist, dat in redelijkheid niet van De Voetspecialist kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

Artikel 9. Facturatie, betaling en incasso

9.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


9.2 De Voetspecialist behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.


9.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.


9.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.5 Bij niet tijdige betaling is De Voetspecialist gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.6 In geval van niet tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft De Voetspecialist zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.

9.7 De Voetspecialist is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

9.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
9.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling – bedoeld in het vorige lid – geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De Voetspecialist heeft vanaf dat moment het recht om wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) als volgt berekend:

 • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende €190.000,-
 • 5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

9.10 De door de klant gedane betalingen worden door De Voetspecialist ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.


9.11 In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de dienstverlening (waaronder begrepen levering van producten) ten behoeve van de gezamenlijke klanten is verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 10. Betalingsonmacht

10.1 De Voetspecialist is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 De Voetspecialist heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien De Voetspecialist kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.


11.2 De Voetspecialist is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.


11.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.


11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Voetspecialist op de klant onmiddellijk opeisbaar.


11.5 De Voetspecialist behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die De Voetspecialist niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Voetspecialist kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van hemzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door De Voetspecialist ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is De Voetspecialist gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van De Voetspecialist en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van De Voetspecialist. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop De Voetspecialist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Voetspecialist niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.


12.3 In geval van overmacht zal De Voetspecialist zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.


12.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van De Voetspecialist gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is De Voetspecialist gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.


12.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten


13.1 De Voetspecialist behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.


13.2 Het is de klant uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot therapieën, adviezen, begeleiding, coaching en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals e-books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van De Voetspecialist. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van De Voetspecialist aan de klant.


13.3 De rechten van intellectueel eigendom welke De Voetspecialist in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.


13.4 De klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart De Voetspecialist tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.


13.5 De inhoud van de website van De Voetspecialist waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van De Voetspecialist of zijn licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van De Voetspecialist.


13.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch De Voetspecialist jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.


13.7 De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door De Voetspecialist en derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van De Voetspecialist, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van De Voetspecialist voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door De Voetspecialist gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van De Voetspecialist onder die verzekering. De Voetspecialist heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatsverplichting en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant.


14.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


14.3 De Voetspecialist is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Voetspecialist aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Voetspecialist kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

14.4 Aansprakelijkheid van De Voetspecialist voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade, immateriële schade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


14.5 De Voetspecialist is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • het niet voldoen door klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmacht situatie zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie, gegevens en/of zaken of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of zaken die De Voetspecialist aan de klant heeft geleverd;
 • vermissing, diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de klant tijdens de dienstverlening;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van De Voetspecialist door de klant of derden;
 • psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van De Voetspecialist. Dergelijke klachten dienen te allen tijde onmiddellijk aan De Voetspecialist kenbaar te worden gemaakt;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door De Voetspecialist dat onvermijdelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening als zodanig;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van De Voetspecialist en/of de klant;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van klant, waaronder ook wordt begrepen onvoldoende inzet of motivatie van de klant zelf;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

14.6 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij De Voetspecialist te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

14.7 De Voetspecialist is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal De Voetspecialist vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

14.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid De Voetspecialist en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

15.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of indien De Voetspecialist voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

15.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

15.3 De gegevens die de klant aan De Voetspecialist verstrekt, zal De Voetspecialist te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

15.4 De Voetspecialist mag persoonsgegevens van de klant afkomstig uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het afhandelen van een klacht. Het is De Voetspecialist niet toegestaan om persoonsgegevens van klant te verkopen, te lenen, of op een andere wijze openbaar te maken.

Artikel 16. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

16.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Voetspecialist is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van partijen zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

16.2 Indien de klant een klacht heeft over de dienstverlening van De Voetspecialist, dient de klant dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk/per e-mail kenbaar te maken bij De Voetspecialist.

16.3 Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal De Voetspecialist zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.


16.5 Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Voetspecialist is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen en zolang het geschil niet is voorgelegd een onafhankelijk klachtenbureau. Voor consumenten geldt dat de rechter in de woonplaats van de consument tevens bevoegd is tot geschillenbeslechting.

16.6 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze algemeen voorwaarden zijn op 22-01-2024 bijgewerkt.

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegVerder winkelen